fbpx

Over cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs: het algemeen vormend onderwijs in kunst, erfgoed en media.

Doelen van cultuuronderwijs zijn formeel vastgelegd in kerndoelen en eindtermen:

  • kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld in het basisonderwijs;
  • kerndoelen Kunst en cultuur voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
  • eindtermen voor de kunstvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (ckv, kunst algemeen, muziek, beeldende kunst en vormgeving, theater, dans).
  • leerlingen verwerven kennis en krijgen waardering voor cultuur. Ze leren creatief om te gaan met beeld, geluid, tekst en beweging. Cultuuronderwijs stimuleert hen om te reflecteren op cultuur, in heden en verleden, en op hun eigen plek in de wereld. Ze ontwikkelen hun waarneming, verbeeldingskracht en uitdrukkingsvermogen en een onderzoekende houding.

In een bredere opvatting van cultuuronderwijs - met als doel cultureel bewustzijn zoals bij Cultuur in de Spiegel - heeft cultuur binnen alle leergebieden en vakken een plek. Cultuur is hier een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

Kwaliteitskader cultuuronderwijs 

Plein C hanteert in al haar diensten het volgend kwaliteitskader voor goed cultuuronderwijs:

Visie
De school heeft haar visie op cultuuronderwijs geïntegreerd in haar bredere onderwijsvisie en opgenomen in het schoolplan. Deze brede visie, met aandacht voor cultuur, is ontwikkeld door het team. Het team voelt zich eigenaar van de visie en de plannen, deze zijn een vast onderdeel geworden van de jaarlijkse evaluatie.

Programma
De school brengt, vanuit de zelf-benoemde doelen, bewust samenhang aan in de culturele activiteiten, lessen of workshops door bijvoorbeeld samenhang met andere vakken en/of een opbouw van groep 1 t/m 8; dit kan in de vorm van een leerlijn. Leerkrachten maken inzichtelijk welke onderwerpen/leerdoelen per leerjaar aan bod zijn gekomen en dragen dit over aan elkaar. Cultuuronderwijs wordt zowel op beleidsniveau als op project-niveau geëvalueerd. Cultuur-onderwijs is een vast onderdeel van themavergaderingen en bouwoverleggen.

Samenwerking
De culturele omgeving wordt mee¬genomen bij het bereiken van de gestelde inhoudelijke leerdoelen. Bij voorkeur gaat de school duurzame relaties aan met culturele partners, bijvoorbeeld een cultuurdocent met een aanstelling binnen het team. De school legt de afspraken over samenwerking met externe partners en deskundigen vast. Deze zijn gericht op een optimale aansluiting van inhoud van het programma bij de leerlingen.

Deskundigheid
De school coördineert en bevor¬dert planmatig en structureel de deskundigheid van het hele team op het gebied van cultuuronder¬wijs. Kwaliteiten van teamleden worden gestimuleerd en inge¬zet. De school is ook op het vlak van cultuuronderwijs een lerende organisatie.

Organisatie
De school heeft een opgeleide ICC’er. Er is een actueel cultuurplan.

Waarom cultuuronderwijs?

Cultuureducatie is een essentieel en onmisbaar onderdeel van het onderwijs. Goed cultuuronderwijs zet aan tot nadenken over jezelf, de ander en de wereld. Het prikkelt de nieuwsgierigheid, stimuleert de verbeelding, raakt en verwondert. Goed cultuuronderwijs biedt een veilige setting om te experimenteren en uitdrukking te geven aan jezelf. Het laat kinderen cultuur ervaren als maker, deelnemer en publiek. Het biedt kinderen de basisvaardigheden op het gebied van de kunstvakken. Goed cultuuronderwijs is een kenmerk van de school, voelbaar en zichtbaar bij leerlingen en ouders en wordt gegeven door deskundigen (expert, vakdocent).


Download hier het kwaliteitskader en de visie op cultuuronderwijs van Plein C

Volg Plein C ook op social media