Regelingen

Om cultuureducatie vorm te kunnen geven op school zijn extra gelden noodzakelijk. Hier volgt een overzicht van de financiële bronnen voor cultuureducatie.

Kiezen voor kwaliteit

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van het ministerie van OCW heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk samenhangende aanpak te borgen.

Lees hier de factsheet die Cultuurnetwerk Nederland maakte over Kiezen met kwaliteit.

Fondsen en sponsoring

Er zijn diverse landelijke fondsen die gelden beschikbaar stellen voor cultuureducatie. Maar ook op het gebied van sponsoring zijn er mogelijkheden. Lees hier meer over fondsen en sponsoring:
- Fonds voor cultuurparticipatie
- VSB Fonds
- SNS REAAL Fonds
- sponsoring
- ouderbijdrage

Media-educatie

Speciaal voor media-educatie is er het fonds Mediamachtig. Lees hier meer mediawijsheid in het basisonderwijs